Качество

Политика по качеството
ПОЛИТИКАТА на ръководството на фирма КИОГ ЛОДЖИСТИК” EООД  гр. Благоевград, е свързана със стратегията на ръководството за внедряване на система от процеси и действия, съответстващи на приложимите нормативни и други изисквания на заинтересованите страни, водещи до непрекъснатото подобряване на дейността, при гарантиране на високо постоянно качество на предлаганите услуги свързани с  „Международна и вътрешна спедиция, логистика и  сухопътен транспорт”.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирма КИОГ ЛОДЖИСТИК” EООД  гр. Благоевград, е изградена, внедрена и се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на Стандарт EN ISO 9001:2015.

Ръководството на фирмата отдава първостепенно значение на качеството на предлаганите услуги и се ангажира с провеждането на политика насочена към:
  • завоюване на твърди позиции на националния и международен пазар, с предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни услуги;
  • пълно задоволяване на изискванията и очакванията на клиента и повишаване на тяхната удовлетвореност;
  • непрекъснато привличане на нови клиенти;
  • непрекъснато подобряване качеството на предоставяните услуги, в съответствие с приложимите нормативни и други изисквания на заинтересованите страни;
  • извършване на навременни и адекватни превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия;
  • постоянна оптимизация на инфраструктурата и заобикалящата среда, водещи до подобряване организацията на труда и повишаване на икономическата ефективност;
  • повишени изисквания към доставчиците, с цел подобряване на предлаганите от нас усулги;
  • непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие и мотивацията на персонала.   
 
Ръководството на КИОГ ЛОДЖИСТИК” EООД, се ангажира със спазването, периодичния преглед за продължаващото съответствие и адекватност на Политиката на организацията, за нейното разгласяване, разясняване и прилагане, както и за реализация на поставените цели и програми в определените срокове.

Ръководството на КИОГ ЛОДЖИСТИК” EООД се ангажира, изпълнявайки Политиката си, да удовлетворява изискванията на клиента и заинтересованите страни, непрекъснато да подобряват ефикасността на системата за управление на качеството.


Сертификати