Опасни товари

ADR

Нашите служители ангажирани с транспорти на опасни товари, са висококвалифицирани и притежават специализирани познания, необходими за да се гарантира спазването на всички приложими разпоредби за безопасност.